Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1.3.2023 (thay thế Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18.10.2013) quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố… Chi tiết »

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. Ban hành kèm theo Thông tư… Chi tiết »

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Hiệu lực 25/11/2017.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP này quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo,… Chi tiết »

Nghị định 136/2020/NĐ-CP Ngày 24/11/2020 Quu định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và… Chi tiết »

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 1. Hiệu lực: Từ ngày 01/03/2020. 2. Thông… Chi tiết »

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi… Chi tiết »

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH: Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Hiệu lực: 1/1/2017.

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2021: Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện  đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước cảu Bộ Lao Động… Chi tiết »

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định 44/2016/NĐ-CP này quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn… Chi tiết »