Văn bản hợp nhất số: 2279/VBHN-BLĐTBXH được Thứ trưởng Lê Văn Thanh ký ngày 21/06/2023.  Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. Hợp… Chi tiết »

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt,  các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao… Chi tiết »

Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1.3.2023 (thay thế Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18.10.2013) quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại. Ngày 30/11/2022 Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội ban hành… Chi tiết »

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan. Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn… Chi tiết »

Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Hiệu lực 25/11/2017.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP này quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an… Chi tiết »

Nghị định 136/2020/NĐ-CP Ngày 24/11/2020 Quu định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy… Chi tiết »

Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 1. Hiệu lực: Từ ngày 01/03/2020. 2. Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã… Chi tiết »

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt… Chi tiết »

Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH: Quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Hiệu lực: 1/1/2017.