Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan, ký hiệu QTKĐ: 31-2021/BLĐTBXH.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2021.