Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2020 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động năm 2021.
Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 trên toàn quốc đã xảy ra 8.380 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.610 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó:
– Số người chết vì TNLĐ: 966 người, so với năm 2019 giảm 13 người tương ứng 1,34%, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 661 người, tăng 51 người tương ứng với 8,36% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 305 người, giảm 64 người tương ứng với 17,34% so với năm 2019);
– Số vụ TNLĐ chết người: 919 vụ, so với năm 2019 giảm 08 vụ tương ứng 0,87%, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 629 vụ, tăng 57 vụ tương ứng với 9,97% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 290 vụ, giảm 65 vụ tương ứng với 18,31% so với năm 2019);
– Số người bị thương nặng: 1.897 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.617 người, tăng 25 người tương ứng với 1,57% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động: 280 người, giảm 20 người tương ứng với 6,57% so với năm 2019);
– Nạn nhân là lao động nữ: 2.724 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 2.510 người, giảm 25 người tương ứng với 0,99% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 214 người, giảm 22 người tương ứng với 9,32% so với năm 2019);
– Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 111 vụ, so với năm 2019 giảm 35 vụ tương ứng 31,53%, (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 74 vụ, giảm 45 vụ tương ứng với 37,82% so với năm 2019; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 37 vụ, tăng 10 vụ tương ứng với 37,03% so với năm 2019).
* Tình hình TNLĐ năm 2020 trong khu vực có quan hệ lao động tăng, khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động giảm so với năm 2019 cả về số người chết và số vụ TNLĐ chết người. (Chi tiết tại Phụ lục I). 2 Những địa phương có số người chết vì TNLĐ nhiều nhất trong năm 2020 bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động như: Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội; các tỉnh: Đồng Nai, Quảng Ninh, Bình Dương, Hải Dương, Nghệ An. 

Xem chi tiết: Tình hình TNLĐ năm 2020