Cơ sở pháp lý quan trọng nhất chính là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006. Sau khi Luật được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Dưới đây là bảng tổng hợp các văn bản pháp quy làm cơ sở thực hiện đúng việc đánh giá hơp quy, hợp chuẩn.

VĂN BẢN NỘI DUNG

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

68/2006/QH11

Ban hành: 29/06/2006

Quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Ban hành: 01/08/2007

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN

Ban hành: 28/09/2007

Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư 231/2009/TT-BTC

Ban hành: 09/12/2009

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

12/12/2012

Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật