Chi tiết kiểm tra bị “phá hủy”, khi dùng nó để tạo ra các mẫu kiểm tra (test specimen). Vật mẫu được phân tích và kiểm tra để làm sáng tỏ hơn cho kiểm tra không phá hủy.Nó phù hợp với chế tạo các sản phẩm hàng loạt, lớn, và hạn chế với sản phẩm ít và hiếm. Có rất nhiều phương pháp kiểm tra phá hủy, tùy vào yêu cầu và mục đích mà ta chọn phương pháp kiểm tra thửu nghiệm phù hợp.

* Hai nhóm kiểm tra phá hủy:

– Kiểm tra định lượng (để xác định cơ tính – các trị số cụ thể về độ bền, độ cứng…)

– Kiểm tra định tính (để đánh giá chất lượng liên kết – xem liên kết có lành lặn hay không).

* Các loại kiểm tra phá hủy:

– Thử uốn cho mối hàn

– Thử kéo ngang

– Thử kéo kim loại đắp

– Thử độ dai va đập

– Thử độ cứng

– Thử CTOD (độ mở đầu vết nứt)

– Thử uốn

– Thử phá gẫy