Trong kỳ họp thứ 9 ngày 25 tháng 6 năm 2015 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua luật an toàn vệ sinh lao động. Đây là căn cứ có hiệu lực pháp lý quan trọng nhất về quyền, nghĩa vụ của mọi thành viên trong vấn đề bảo vệ an toàn, vệ sinh lao động.