Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Việc đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động kiểm tra nghiệm thử, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

Kiểm Định QCI chuyên tổ chức cung cấp các dịch vụ đánh giá hợp quy, hợp chuẩn phù hợp các quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội